Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolský vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracovaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruch a ďalších službách v štátnej a verejnej správe a samospráve.

Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch.

Absolvent získa:

 • kompetencie v oblasti komunikačných schopností,
 • ústne a písomne spôsobilostí v dvoch cudzích jazykoch,
 • schopnosť využívať informačno-komunikačné technológie,
 • matematickú gramotnosť,
 • základné kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií,
 • sociálne a občianske kompetencie,
 • podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
 • schopnosť analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,
 • získa pozitívny vzťah k národným hodnotám, tradíciám krajiny a materinskému jazyku,
 • úctu k ľudským právam a slobodám stanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pracovné uplatnenie:

 • odborný pracovník v oblasti účtovníctva,
 • odborný pracovník v oblasti personalistiky,
 • odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie, zásobovanie a expedíciu,
 • všeobecný administratívny pracovník,
 • administratívny pracovník vo finančnom sektore,
 • administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy.

Typické činnosti, ktoré absolvent vykonáva:

 • marketingové činností v tuzemsku a v zahraničí,
 • činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu,
 • činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím).

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • na zodpovedný život v spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, schopní rozvíjať svoju osobnosť, preberať za seba zodpovednosť, chrániť svoje zdravie a životné prostredie a rešpektovať etické hodnoty,
 • na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.