PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Predmetová komisia  všeobecnovzdelávacích predmetov (PK VVP) je metodickým orgánom, ktorý tvorí skupina pedagogických pracovníkov našej školy, vyučujúcich  predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, biológia, geografia, matematika, informatika, telesná a športová výchova.

PK VVP plní tieto funkcie:

 1. riadiacu a organizačnú,
 2. kontrolnú a hodnotiacu,
 3. vzdelávaciu (odborno-metodickú).

Princípy činnosti PK VVP vyplývajú z jej postavenia a poslania. Sú to:

 1. Realizácia úloh filozofie a stratégie školy.
 2. Realizácia profesijného a osobného rastu pedagogických pracovníkov a tým skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.
 3. Názorová pluralita pri riešení odborných pedagogických problémov.
 4. Vedeckosť a odbornosť.
 5. Permanentná inovácia obsahu, metód a foriem činnosti.
 6. Systémovosť, komplexnosť a spätná väzba.
 7. Individuálny rozvoj pedagogických pracovníkov podľa profesijných a osobnostných predpokladov.

Ciele, úlohy, činnosti, funkcie, obsah, prostriedky, metódy i formy činnosti PK VVP vyplývajú z analýzy jej práce za uplynulý školský rok a sú v súlade so s Pedagogicko-organizačnými pokynmi vydanými MŠVVaŠ SR, Koncepciou rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách KSK, Koncepciou rozvoja práce s mládežou,  Koncepciou rozvoja športu KSK, Koncepciou rozvoja kreatívnej ekonomiky, odporúčaniami Rady školy, rodičovskej rady a školskej žiackej rady aktuálnymi a perspektívnymi potrebami školy, žiakov, učiteľov.

Práca členov PK VVP je zameraná na vzdelávanie a výchovu mladého človeka v súlade s profilom absolventa obchodnej akadémie. Okrem odovzdania odborných vedomostí sa učitelia vedú študentov k aplikácii teoretických poznatkov, vychovávajú k samostatnosti, zodpovednosti, rozvážnemu konaniu v súlade s právnymi normami spoločnosti, k humanizmu, demokracii a vlastenectvu.

Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov sústreďujú pozornosť na formovanie kľúčových kompetencií  žiakov, a to najmä:

 1. komunikatívnych a sociálno-interakčných spôsobilostí,
 2. intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí,
 3. schopností tvorivo riešiť problémy,
 4. podnikateľských spôsobilostí,
 5. spôsobilosti byť demokratickým občanom.

Cieľom učiteľov VVP je i formovanie všeobecných kompetencií žiakov, zároveň pôsobenie na žiakov tak, aby sa vyznačovali požadovanými osobnostnými predpokladmi, vlastnosťami a schopnosťami.

Prednosťou PK VVP je, že jej členovia vyučujú rôzne všeobecnovzdelávacie predmety, čo vplýva na efektívnosť práce a zároveň poskytuje širšie medzipredmetové pohľady na výučbu.  

Plánovanie činnosti PK VVP nadväzuje na analýzu dosiahnutých výsledkov. Plán práce vychádza:

 • z plánu hlavných úloh školy,
 • z hodnotenia výsledkov činnosti PK  VVP  za predchádzajúci školský rok,
 • z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR,
 • z pedagogicko-organizačných pokynov KSK,
 • zo školského vzdelávacieho programu,
 • z aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických pracovníkov.

Obsah činnosti PK VVP sa sústreďuje na:

 • efektivitu vyučovacieho procesu,
 • primeranosť použitých vyučovacích metód v súvislosti s výkonmi žiakov, vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi,
 • uplatňovanie zážitkových a aktivačných metód,
 • dosahovanie dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 • organizáciu žiackych súťaží,
 • podiel na príprave podujatí školy,
 • prípravu exkurzií a iných mimoškolských foriem vzdelávania žiakov,
 • vedenie záujmovej činnosti,
 • návrhy na optimalizáciu rozvrhu hodín na škole vzhľadom na špecifiká výučby predmetu a psychohygienu,
 • spoločnú kontrolu výsledkov práce vyučujúcich, ich porovnávanie,
 • prípravu podujatí kultúrno-vzdelávacieho charakteru,
 • prípravu  športových podujatí,
 • vedenie evidencie inventáru materiálneho vybavenia  jednotlivých kabinetov, dopĺňanie učebných pomôcok,
 • vnútornú kontrolu riadenia vyučovacieho procesu a vyhodnocovanie získaných informácií,
 • analýzu výsledkov vedomostí, zručností a návykov žiakov pre potreby PK VVP a vedenia školy,
 • tvorbu didaktických testov,
 • skúmanie efektívnosti výučby pri použití nových metód, foriem prostriedkov,
 • zjednotenie kritérií na hodnotenie učebných výkonov žiakov, opakovanie, skúšanie a klasifikáciu,
 • prípravu metodických a kontrolných materiálov,
 • tvorbu úloh a zadaní na prijímacie a  maturitné skúšky,
 • výmenu skúseností metodicko-odborného charakteru z podujatí organizovaných MC a inými vzdelávacími inštitúciami,
 • výmenu vlastných pedagogických skúseností,
 • štúdium nových legislatívnych noriem,
 • sledovanie najnovších odborných a pedagogicko-psychologických publikácií, časopisov,
 • sledovanie inovácií v pedagogických dokumentoch,
 • konzultovanie  tematických výchovno-vzdelávacích plánov,
 • koordináciu medzipredmetových vzťahov,
 • starostlivosť o nadaných, talentovaných a slabo prospievajúcich žiakov,
 • vedenie školskej dokumentácie podľa požiadaviek príslušného predmetu (žiacke písomné práce a pod.),
 • vzájomné hospitácie učiteľov,
 • hodnotenie a analýzu výsledkov výchovy a vzdelávania žiakov  v jednotlivých vyučovacích predmetoch, 
 • inováciu obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch  kladie dôraz na mediálnu, enviromentálnu a multikultúrnu výchovu, výchovu k humanizmu a uplatňovaniu ľudských práv, úctu k starším, zdravú výživu, ochranu zdravia, prevenciu drogových závislostí, stresu a AIDS, finančnú gramotnosť,  a v čo najvyššej možnej miere sa využívajú informačno-komunikačné technológie.

Dôležitou súčasťou práce členov PK VVP je práca s talentovanými žiakmi v záujmových krúžkoch, ktorá prispieva k rozvoju schopností žiakov a zároveň k  zmysluplnému využívaniu  ich voľného času.

Členovia PK VVP ponúkajú žiakom možnosť pracovať v nasledovných  krúžkoch:

 • Literárny krúžok - Mgr. M. Lajčáková,
 • Nebojme sa maturity zo SJL - PhDr. Ľ. Zuščinová,
 • Nemčina inak  - Mgr. L. Lehončáková,
 • Angličtina inak - Mgr. D. Gonos,
 • Športové hry – chlapci - Mgr. L. Danko,
 • Športové hry – dievčatá - PaedDr. E. Torbová,
 • Redakčný krúžok – PhDr. Ľ. Zuščinová, Mgr. D. Gonos.

 Učitelia pre žiakov v tomto školskom roku pripravia nasledovné aktivity a podujatia:

 • Záložka spája slovenské školy
 • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
 • Európsky deň jazykov
 • Exkurzia na Duklu
 • Exkurzia do Osvienčimu
 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
 • Olympiáda v anglickom jazyka
 • Olympiáda v nemeckom jazyku
 • Návšteva FEI TUKE
 • Návšteva divadelných predstavení
 • Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
 • Návšteva podujatí knižnice a múzea
 • Súťaže a aktivity, ktoré podporujú využívanie IKT,
 • Školské kolá športových súťaží (v basketbale, stolnom tenise a iných druhoch športu podľa záujmu žiakov),
 • Dlhodobé športové súťaže
 • Kurz na ochranu života a zdravia
 • Cvičenia na ochranu života a zdravia
 • Kurz pohybových aktivít v prírode
 • Deň zvýšenej športovej aktivity
 • Deň otvorených dverí
  a ďalšie.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.