Vybavenie školy

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Komenského 3425/18 sú umiestnené triedy 1. – 4. ročníka OA. Táto budova má dve podlažia. Na prízemí sa nachádza vrátnica, vestibul, výťah, bufet, päť tried, dve jazykové učebne vybavené interaktívnymi tabuľami a audiovizuálnou technikou, učebňa SJL s 10 PC, sekretariát, zborovňa, riaditeľňa, kancelária zástupkyne riaditeľky školy, kancelárie účtovníčky a hospodárky školy, školský rozhlas, jazykový kabinet, vestibul na voľno časove aktivity žiakov, sklad učebníc, sklad kancelárskych a hygienických potrieb, školská knižnica, šatne a hygienické zariadenia. Vstup do telocvične je na prízemí prepojený chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dva kabinety pre pedagógov TŠV, sprchovací kút, štyri šatne, hygienické zariadenia a sprchy zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Cvičebná plocha má 534 m2. V telocvični sa nachádzajú  dve miestnosti pre zdravotnú telesnú výchovu pre dievčatá a chlapcov a  sklad pre upratovačky. Škola disponuje základným telocvičným vybavením na výučbu športových hier (volejbal, basketbal, florbal, futsal) a náradím na výučbu športovej gymnastiky. 

Na prvom poschodí sa nachádza sedem tried, päť odborných učební vybavených 74 PC, interaktívnymi tabuľami, tlačiarňami, skenerom, účtovným programom KROS a programom pre ADK, učebňa pre ekonomické predmety vybavená premietacou technikou, učebňa aplikovanej ekonómie, kabinet školského psychológa, konzultačná miestnosť pre návštevy rodičov, deväť kabinetov pre pedagógov zariadených vkusným nábytkom a notebookmi a hygienické zariadenia.

Na druhom poschodí sú dve triedy, archív, sklad učebných pomôcok, sklad CO, miestnosť pre školníka a hygienické zariadenia.

Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať ŠkVP.

Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme.

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, venujeme pravidelnú pozornosť a starostlivosť úprave a estetike prostredia tried, školského dvora, chodieb, na ktorých sú informácie o aktuálnych aktivitách školy, súťažiach a projektoch.

Technické vybavenie odborných učební zodpovedá novým trendom vo vzdelávaní.

Na informačnej nástenke vo vestibule školy sú aktuálne informácie pre žiakov, rodičov i verejnosť.

V oplotenom areáli školy sa organizujú aktivity a súťaže pre žiakov.

V škole je internetové pripojenie.

Priestory školy sú chránené bezpečnostným systémom. Vstup a priestory školy sú bezbariérové.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.