Štatút rady školy

Štatút rady školy
pri Obchodnej akadémií, Komenakého 3425/18, Trebišov

V súlade so zákonom NR SR c. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR c. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, a ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

Článok 1

Základné ustanovenie

1. Rada školy sa zriaďuje pri Obchodnej akadémií, Komenského 3425/18, Trebišov.

2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

3. Štatutárnym orgánom rady školy je predseda rady školy, ktorý riadi činnosť rady školy    a koná v jej mene.

 

Článok 2

Pôsobnosť a poslanie Rady školy

1. Rada školy je ustanovená podľa § 24 a § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

    č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

 niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, vyhlášky 291/2004 a zákona č.245/     2008 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly.

 

Článok 3

Činnosť Rady školy

1. Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona č.  596/2003Z.z.

     b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie   riaditeľa školy,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (návrh vždy obsahuje dôvod na odvolanie),        vyjadruje sa k návrhu na odvolanie §24 ods.5c) a k návrhu na odvolanie riaditeľa podľa §3 ods.9,

    d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku

        skutočnostiam uvedeným v § 3 ods.8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 a to najmä:

     -  k návrhu na počty prijímaných žiakov,

     -  k návrhu na zavedenie študijných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a  v  skladbe voliteľných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

-  k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení    výchovnovzdelávacieho procesu,

- k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

- k návrhu rozpočtu,

- k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

- k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

- ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a jeho vyhodnoteniu,

- k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení   výchovnovzdelávacieho procesu,

- k návrhu na zrušenie školy, spájania alebo združovania s inými školami.

 

2. Rada školy prerokuje školský vzdelávací program.

3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a) doplní radu školy o jedného delegovaného zástupcu krajského školského úradu, jedného

    delegovaného zástupcu Štátnej školskej inšpekcie a jedného delegovaného zástupcu

    samosprávneho kraja

b) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných  kandidátov tajným hlasovaním,

c) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam   kandidátov a návrh na vymenovanie riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

 

Článok 4

Zloženie členov Rady školy

l. Rada školy má 11 členov.

2. Členmi rady školy sú:

a) 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy

b) 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

c) 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy

d) 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

e) 1 zástupca žiakov

3. Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy okrem

    členov uvedených v bode 2 tohto článku aj:

a) jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu

b) jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie

c) jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja.

4. Členom rady školy môže byť aj delegovaný zástupca právnickej osoby, alebo fyzickej  osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní s tým, že toto členstvo v orgáne školskej samosprávy je čestné a bez hlasovacieho práva. Návrh delegovaného zástupcu zasiela dotknutá právnická alebo fyzická osoba riaditeľovi školy, ktorý ich bezodkladne zašle zriaďovateľovi, ktorý rozhoduje o výbere z navrhnutých kandidátov na cestné členstvo a ich menovaní.

 

Článok 5

Spôsob voľby členov rady školy

1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov

     navštevujúcich školu.

2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným

     hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

3. Voľba zástupcov nepedagogických pracovníkov do rady školy sa uskutočňuje tajným

     hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

5. Voľba predsedu rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním členov rady školy

6. Funkčné obdobie rady školy je štvorročné.

7. Členstvo v rade školy zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy

b) vzdaním sa členstva

c) ak sa člen rady školy stane riaditeľom školy

d) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy

f) odvolaním zvoleného člena

g) odvolaním člena, ktorého do rady školy delegoval samosprávny kraj

h) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony

i) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

8. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky jej člena alebo jemu blízkej

    osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do

    skončenia výberového konania.

 

Článok 6

Pravidlá rokovania rady školy

1. Rada Školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a

    podpredsedu rady školy.

2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou     hlasov všetkých členov rady školy.

3. Predsedu rady školy odvolá ak:

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) požiada sám o uvoľnenie z funkcie.

4. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať:

a) ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto   funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanovenia zákona NR SR c. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   predpisov alebo štatútom rady školy,

c) ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu.

5. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej

členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej  členov s výnimkou podľa bode 7 tohto článku.

6. Každý člen rady školy má jeden hlas.

7. Na platné uznesenia rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa

    školy vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

8. Rada školy sa schádza najmenej štyrikrát ročne.

9. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady  školy.

10. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy

     dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

11. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na

      odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

12. O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný

   zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté  závery a uznesenia.. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom rady   školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod.

13. Obsah zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy, musí byt v súlade s § 5 ods. 4

   vyhlášky MŠ SR c. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia      orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

14. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia /alebo ich časti/ aj ďalšie  osoby, a to najmä riaditeľa školy, jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy, rodičov  žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvanie dotýka.

 

Článok 7

Práva a povinnosti členov rady školy

1. Člen ma právo:

a) voliť a byť volený za predsedu a podpredsedu rady školy,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a

    slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch   po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

3. Štatút rady školy je pre verejnosť prístupný v sídle rady školy a na webovej stránke školy.

 

Článok 8

Povinnosti predsedu rady školy

1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej  mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne  úkony a je bezúhonná.

3. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

4. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiadajú minimálne 4

    členovia rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu  školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

5. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr  do 31. marca nasledujúceho roku.

6. Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia

    rady školy,

b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

c) ďalšie údaje určené radou školy.

 

Článok 9

Vzťahy rady školy k štatutárnemu orgánu školy

1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny   rok.

2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to

    spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR

č.291/2004 Z.z.,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej

samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

2. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy dňa 14. februára 2013 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

Ing. Kvetoslava Marcinová
predsedníčka rady školy

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.