Otvorenie šk. roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční
2. septembra 2020 o 9.00 hod.
v jednotlivých triedach.

Usmernenie riaditeľky školy pri otvorení šk. roka 2020/2021

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trebišove v súvislosti s rešpektovaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR počas trvania pandémie ochorenia Covid 19 vydáva nasledujúce usmernenie k nástupu žiakov pri otvorení školského roka 2020/2021:

Pre zákonných zástupcov žiakov

Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021 (ROR – Rúško, Odstup, Ruky).
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strenej školy, jazykovej školy a alebo školského internátu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti).
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Pre žiakov

  • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy a odborných učební.
  • Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky.

· Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.