Informácia o voľnom pracovnom mieste - Anglický jazyk

EN

Učiteľ anglického jazyka na 40,9% úväzku
(9 vyučovacích hodín týždenne)

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

Názov zamestnávateľa: Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42  Trebišov

Kontakt: 056/ 6726590, skola@oatv.edu.sk

Kategória: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce: Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov od: 374,32 € + zvýšenie tarifného platu podľa dĺžky praxe.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: voľné pracovné miesto je  od 1.2.2020

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 20.01.2020

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.