PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov (PK VVP) je metodickým orgánom, ktorý tvorí skupina pedagogických pracovníkov našej školy, vyučujúcich predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, biológia a ekológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova.

PK odborných ekonomických predmetov

Predmetová komisia ekonomických predmetov (PK EP) je metodickým orgánom, ktorý tvorí skupina pedagogických pracovníkov našej školy, vyučujúcich ekonomické predmety.