Moderná škola životný úspech

MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ / PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ

eu opv asfeu ksk
Žiadateľ, adresa Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov
Názov projektu Moderná škola – životný úspech
Cieľ projektu Inováciou výučby zvýšiť konkurencieschopnosť absolventa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Inovovať školský vzdelávací program tak, aby vedomosti a zručnosti absolventa zodpovedali potrebám trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a zabezpečiť prechod tradičnej školy na modernú.
Operačný program Vzdelávani
Miesto realizácie aktivít projektu Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov
Termín realizácie  01. 03. 2014 –31. 08. 2015
Spôsob financovania  NFP z ESF
Celkové náklady 217 053,61 EUR
Výška poskytnutého NFP 184 495,57 EUR