Školský vzdelávací program

Štátny vzdelávací program (ŠVP) vymedzuje všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Je východiskom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) školy, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

ŠkVP pre jednotlivé vzdelávacie stupne je označovaný medzinárodnou klasifikáciou ISCED. Pre obchodnú akadémiu platí ISCED 3A.

ŠkVP pre jednotlivé odbory:

  • Obchodná akadémia - ekonomika a podnikanie
  • Manažment regionalného cestovného ruchu
  • Obchodná akadémia - podnikové informačné systémy