Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)

sgs-logo

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)

sgs-logo